دانش آموزان مقطع دبیرستان می توانند کارنامه آزمون روز جمعه مورخه 92/8/17 را بصورت اینترنتی با دردست داشتن کد دانش آموز و کلمه عبور که روی پاسخبرگ درج شده  در  سامانه وضعیت دانش آموز دریافت نمایند و یا بصورت حضوری به دفتر موسسه رزمندگان مراجعه فرمایند./