دانش آموزان موسسه رزمندگان توجه نمایند ، آزمون مقاطع اول ،دوم ،سوم و چهارم دبیرستان روز جمعه مورخه 92/8/17 راس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.