قابل توجه دانش آموزان گرامی پذیرفته شده در طرح آیه های تمدن :

کتب آموزشی این طرح ازطرف سرپرستی موسسه ارسال شده است و طی چند روز آینده با تفکیک مقاطع مختلف ، اطلاع رسانی شده و تحویل دانش آموزان گرامی خواهد شد.